Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / VI. riadne zasadnutie MsZ, 25.5.2011

VI. riadne zasadnutie MsZ, 25.5.2011

strana 1 / 2
| << | < || > | >> |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

30.5.2011 | čítané: 1104 krát |

Bod 9. Správa o činnosti a stave mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov za rok 2010

Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1236 krát |

Bod 12. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie politiky sociálneho bývania v meste Prešov za rok 2010

Predklada: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1415 krát |

Bod 11. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2010

Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1338 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov

Predklada: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1311 krát |

Bod 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov

Predklada: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1270 krát |

Bod 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov

Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1112 krát |

Bod 5. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predklada: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
30.5.2011 | čítané: 1327 krát |

Bod 6. Informatívna správa o implementovaných projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie za rok 2010

Predkladá: Ing. Jana Vrteľová, poverená vedením odboru strategického rozvoja MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1113 krát |

Bod 7. Správa o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 2

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1178 krát |

Bod 8. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2010

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1272 krát |

Bod 10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2010

Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1138 krát |

Bod 13. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1399 krát |

Bod 14. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zreteľa

Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1439 krát |

Bod 16. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove na II. polrok 2011

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, veduca organizačného odboru MsÚ
30.5.2011 | čítané: 1155 krát |

Bod 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011

Predklada: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
30.5.2011 | čítané: 1441 krát |
| << | < || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.