Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - Domáca opatrovateľská služba

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Viera Mitaľová tel. 051/3100529
Mgr. Alena Molčanová, tel. 051/3100525
K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
- rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)
Upozornenie:
Žiadosť je potrebné potvrdiť na ÚPSVaR, že sa žiadateľovi o sociálnu službu neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Príkaz primátora mesta Prešov č. 3/2016 - stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - domáca opatrovateľská služba v znení neskorších predpisov.

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 22.6.2016 11:05
presov.vadium.sk