Prečo investovať v Prešove?

Prešov ponúka potenciálnym investorom množstvo benefitov:

výhodná poloha

  • výhodná poloha mesta na križovatke tradičných ciest (v smere Z-V a J-S)
  • výhodná poloha z hľadiska dopravného napojenia
  • výhodná poloha mesta - v srdci Európy
 • veľkosť a význam mesta (sídlo Prešovského kraja) - tretie najväčšie mesto na Slovensku
  • aglomerácia Košice - Prešov

kvalifikované ľudské zdroje
  • dostatok kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily
  • pozitívne sa vyvíjajúca vzdelanostná úroveň miestnych obyvateľov
  • priaznivé náklady na pracovnú silu

podnikateľské prostredie
  • nízke náklady v dôsledku využitia vlastného odborného zázemia
  • existujúce nástroje aktívnej politiky trhu práce a ich prispôsobovanie potrebám trhu a lokálnym potrebám           jednotlivých regiónov
  • vysoké zastúpenie malých a stredných podnikov
  • diverzifikovaná štruktúra priemyselných podnikov

rozvinutá infraštruktúra
  • možnosť investovať v starých mestských priemyselných zónach (s existujúcou infraštruktúrou)
  • existencia priemyselného parku Záborské
  • ďalšie rozvojové plochy pre realizáciu PP
  • dobudovanie dopravnej infraštruktúry - dokončenie dopravného napojenia (diaľnica D1)

výskum, vývoj a inovácie
  • dlhá priemyselná a vedecko-výskumná tradícia
  • účasť v klastrových iniciatívach (Klaster automatizačnej techniky a robotiky - SPINEA, ELCOM, VUKOV EXTRA; Energetický klaster Prešovského kraja)
  • existujúci podnikateľský inkubátor (RPIC), Prešovská regionálna komora SOPK, Inovačné partnerské centrum
  • existujúce vedecko-výskumné laboratóriá a centrá excelentnosti Prešovskej univerzity (Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, Lingvokulturologické a  prekladateľsko- tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu, Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných  systémov v  priemysle a službách)

kvalita života a voľný čas
  • pestrá ponuka na kultúrne, spoločenské i športové vyžitie
  • stále sa rozširujúca a skvalitňujúca sieť cyklociest
  • dostatok zelene v meste a v jeho zázemí (lokality: Borkút, Cemjata, Zlatá Baňa atď.)
  • v okolí Prešova je najvyššia koncentrácia hradov a zrúcanín na Slovensku
  • prívetivá atmosféra mesta so skrytým potenciálom a s nezameniteľným geniom loci

Aktualizoval: RNDr. Ivana Malinovská, PhD. 26.4.2016 11:17
presov.vadium.sk