Systém štátnej podpory pre investorov (domácich a zahraničných)

Regionálna pomoc – Investičné stimuly

Štátna pomoc

Pojmy štátna pomoc, investičné stimuly a regionálna pomoc sa často zamieňajú. Štátna pomoc v Slovenskej republike sa riadi predovšetkým zákonom č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, ktorý je tzv. rámcovým predpisom, umožňujúcim pomoc poskytovať. Štátna pomoc môže byť poskytovaná za rôznymi účelmi. Môže ísť napríklad o pomoc na vzdelávanie, pomoc pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pomoc na výskum a vývoj, pomoc na ochranu životného prostredia, ale aj o regionálnu pomoc. To znamená, že štátna pomoc je všeobecný pojem, ktorý v sebe zahŕňa množstvo druhov pomoci. Jedným z týchto druhov je aj regionálna pomoc, ktorá sa poskytuje vo forme investičných stimulov.

Regionálna pomoc

Slovenská republika sa vyznačuje výraznými regionálnymi rozdielmi, ktoré sú dané geograficky, čiastočne historicky, pôvodným ekonomickým rozvojom, mierou urbanizácie a industrializácie a pod. Rozdiely je možné badať aj v ekonomickej výkonnosti, sociálnej úrovni a vzdelanostnej štruktúre. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie investora o lokalizácii jeho investície je nesporne aj objem a štruktúra štátnej pomoci, presnejšie regionálnej pomoci, ktorú môže dostať vo forme investičných stimulov. Primárnou úlohou investičných stimulov by malo byť motivovanie investorov, aby svoje nové projekty umiestňovali v tzv. znevýhodnených lokalitách, t.j. oblastiach s vyššou nezamestnanosťou, nižšou kvalitou infraštruktúry a pod. Pozitívny vplyv novej investície sa prejaví vytvorením pracovných miest, príležitosťami na uplatnenie sa absolventov a zároveň aj vytvorením nových podnikateľských možnosti pre miestne spoločnosti. Regionálna pomoc si vo všeobecnosti kladie za úlohu podporovať ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov a urovnať ich vzájomné rozdiely. Jedným z jej charakteristických znakov je práve viazanosť na konkrétny región a jej poskytovanie slúži na to, aby sa aj v najviac znevýhodnených oblastiach podporoval prílev investícií, samozrejme nielen zahraničných ale aj domácich, a aby zároveň dochádzalo k vytváraniu nových pracovných miest.

Poskytovanie štátnej pomoci sa vo všeobecnosti riadi najmä právom Európskej únie, ktoré vytvára základný právny rámec aj pre slovenské orgány. Platí, že domáca, slovenská, právna úprava môže byť v tomto prípade prísnejšia a detailnejšia než európska, nie však benevolentnejšia.

Oprávnené projekty

Zákon o investičnej pomoci delí projekty, ktoré je možné podporiť, do štyroch kategórií:

Zákon zároveň pre každý z nich stanovuje špecifické podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa investor mohol o pomoc uchádzať. Táto pomoc sa označuje aj ako pomoc na počiatočné investície a môže byť poskytnutá tak na založenie novej, ako aj na rozšírenie už existujúcej prevádzky. V prípade každej kategórie platí, že investičný projekt musí byť zrealizovaný do troch rokov (36 mesiacov) od schválenia regionálnej pomoci. Dôležitým aspektom je tzv. stimulačný účinok pomoci, čo znamená, že bez poskytnutia pomoci by sa konkrétny projekt v danej lokalite nezrealizoval. Pre každého investora uchádzajúceho sa o regionálnu pomoc platí, že nesmie začať s realizáciou projektu skôr, než mu bude Ministerstvom hospodárstva potvrdené, že spĺňa podmienky na uchádzanie sa o pomoc (Postup schvaľovania regionálnej pomoci). Novela Zákona o investičnej pomoci, ktorá je účinná od 1. apríla 2009, je reakciou na pretrvávajúcu hospodársku krízu. S cieľom prilákať investície a podporiť tvorbu pracovných miest znížila minimálne požadované výšky investície v prípade priemyselných projektov o 50% a projektov do cestovného ruchu o 40%. Podnikatelia, ktorí sa budú uchádzať o investičnú pomoc v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 tak môžu z týchto zvýhodnených podmienok benefitovať.

Priemysel

Podmienky pre tzv. priemyselné investičné projekty sú najprísnejšie. Súvisí to predovšetkým s tým, že cieľom je podporovať projekty s vyššou pridanou hodnotou, ktoré vytvoria pracovné príležitosti pre kvalifikovaných zamestnancov. V zásade platí, že je potrebné vynaložiť určitú sumu na obstaranie investičného majetku, pričom aspoň 40% z hodnoty obstaraného majetku musia tvoriť nové výrobné a technologické zariadenia. Minimálna výška investície sa rôzni v závislosti od miery nezamestnanosti v danom okrese:

Pre účely poskytovania regionálnej pomoci sa do úvahy berie miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, zverejnená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike v roku 2008 dosiahla 7,66% a počas celého roka 2009 sa bude považovať za rozhodujúcu hranicu pri určovaní minimálnej výšky investície. V roku 2010 sa za určujúcu bude brať priemerná miera nezamestnanosti v roku 2009.

Prehľad okresov a príslušná minimálna výška investície (Platí pre projekty, ktoré o investičnú pomoc požiadajú v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010):

Investícia musí byť v požadovanej miere krytá vlastným imaním spoločnosti. Z európskej legislatívy vyplýva, že každá investícia musí byť aspoň vo výške 25% financovaná bez štátnej pomoci a to buď z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania. Slovenská legislatíva túto podmienku modifikovala a vyžaduje, aby investícia bola aspoň vo výške 50% z minimálneho objemu investície krytá vlastným imaním. Výroba, na ktorú sa regionálna pomoc poskytne, musí samozrejme spĺňať podmienky ochrany životného prostredia.

Technologické centrá

Pojem „technologické centrá“ bol až do prijatia nového zákona o investičnej pomoci slovenskej legislatíve neznámy. V podstate ide o prevádzky, v ktorých spoločnosť vykonáva činnosti prinášajúce zlepšenie a skvalitnenie výrobného procesu. Dá sa povedať, že ide výlučne o vykonávanie výskumu a vývoja. Činnosťou technologického centra však nie je samotná výroba. Keďže je všeobecnou prioritou podporovať najmä projekty s vyššou pridanou hodnotou, podmienky, ktoré je potrebné splniť v tomto prípade, sú v porovnaní s priemyselnými projektmi, menej prísne. Minimálna výška investície sa v tomto prípade neznižuje v závislosti od miery nezamestnanosti. Na to, aby sa investor mohol uchádzať o štátnu pomoc na zriadenie technologického centra, je potrebné vynaložiť aspoň 1 327 756,75 EUR (cca 40 mil. Sk) na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku. Aspoň 50% musí byť, rovnako ako v prípade priemyselných projektov, krytých vlastným imaním.
Spoločnosť musí naviac zamestnať aspoň 60% zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

Centrá strategických služieb

Miesta, v ktorých spoločnosť poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov, centrá pre vývoj počítačových programov, centrá zákazníckej podpory a podobne, označuje nový zákon ako centrá strategických služieb. V angličtine sú tieto centrá označované ako „shared service centers“. V prípade, ak sa investor rozhodne žiadať o regionálnu pomoc na tento typ projektu, je potrebné, aby vynaložil minimálne 1 161 787,16 EUR (cca 35 mil. Sk) na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku, pričom aspoň 50% musí byť krytých vlastným imaním a zamestnávať aspoň 30% zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

Cestovný ruch

Na rozdiel od pôvodnej právnej úpravy, ktorá podporu turizmu výslovne nespomínala, si nový zákon kladie za cieľ podporovať aj rozvoj a podnikanie v tejto oblasti. Podmienkami na poskytnutie regionálnej pomoci v tejto oblasti sú vybudovanie alebo rozšírenie komplexného centra cestovného ruchu, obstaranie investičného majetku v hodnote aspoň 9 960 000 EUR (cca 300 mil. Sk), pričom technologické zariadenia musia tvoriť aspoň 20% zo sumy celkových oprávnených nákladov. Uvedená suma môže byť znížená na 4 980 000 EUR (cca 150 mil. Sk), prípadne aj na 3 319 391,89 EUR (cca 100 mil. Sk), ak sa investor rozhodne realizovať projekt v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti. Aj v tomto prípade platí, že aspoň 50% z minimálneho objemu investície musí byť krytých vlastným imaním.

Prehľad okresov a príslušná minimálna výška investície (Platí pre projekty, ktoré o investičnú pomoc požiadajú v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010):

Oprávnené náklady

Pre účely poskytovania regionálnej pomoci sa za oprávnené náklady považujú náklady na obstaranie:

Technológie, ktoré majú byť začlenené do oprávnených nákladov musia byť nové, obstarané za trhových podmienok a vyrobené nie skôr než tri roky pred ich uvedením do prevádzky. Je dôležité, aby patrili do oprávnených tried (84, 85 a 90 v prípade priemyselných projektov) Jednotného colného sadzobníka, tzv. TARIC5.

Intenzita regionálnej pomoci

Celkový objem schválenej pomoci musí brať do úvahy intenzitu a charakter konkrétnych regionálnych problémov. Maximálny objem pomoci, ktorá môže byť investorovi poskytnutá, bol pre jednotlivé regióny schválený Európskou Komisiou, ktorá za týmto účelom rozdelila Slovenskú republiku na štyri regióny:

Uvedené percento vyjadruje tzv. intenzitu pomoci, teda maximálny podiel z oprávnených nákladov, ktorý môže byť investorovi schválený vo forme jednotlivých investičných stimulov. Vzhľadom na to, že cieľom je podporovať nielen veľké, ale aj malé a stredné podniky, môže byť maximálna intenzita pomoci zvýšená o 10% v prípade stredných podnikov a o 20% v prípade malých podnikov.

Veľké investičné projekty

Osobitnú situáciu predstavujú investície, ktorých oprávnené náklady presahujú 50 mil. EUR. Európska legislatíva považuje tieto investície za tzv. veľké projekty a stanovuje pre ne prísnejšie pravidlá. V tomto prípade sa maximálna intenzita vyráta nie iba ako jednoduchý percentuálny podiel z oprávnených nákladov, ale použije sa vzorec uvedený v Usmerneniach Európskej Komisie k národnej regionálnej pomoci na roky 2007 -2013:

Na základe uvedeného, sa maximálna intenzita pomoci pre veľké podniky vyráta na základe vzorca: Maximálna intenzita pomoci = R * (50 + 0.50*B + 0.34*C) kde R je maximálna intenzita pomoci v konkrétnom regióne (0% región Bratislava, 40% Západné Slovensko a 50% Stredné a Východné Slovensko)

Príklad:
Celkové oprávnené náklady: 120 mil. EUR
Maximálna intenzita pomoci v danom regióne: 50%
Maximálna intenzita = 50% (50 + 0.5*50 + 0.34*20) = 40.9 mil. EUR

Investičné stimuly

Investičné stimuly sú formami, v ktorých môže byť regionálna pomoc čerpaná. Zákon o investičnej pomoci uvádza 4 rôzne stimuly:

Investor si môže zvoliť ktorékoľvek uvedené investičné stimuly. Ich výška, kombinácia a vzájomný pomer závisia iba od rozhodnutia investora. Základným pravidlom však ostáva, že celkový súčet hodnôt stimulov nesmie presiahnuť maximálnu intenzitu regionálnej pomoci.

Úľava na dani z príjmov

Tento stimul je možné uplatniť po dobu najviac 5 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré je možné úľavu uplatniť, je to obdobie, v ktorom bolo investorovi vydané rozhodnutie o schválení pomoci a investor - daňovník splnil všetky požadované podmienky, najneskôr však to obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Úľavu na dani z príjmov si môže daňovník uplatniť do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa stanoví ako podiel oprávnených nákladov, na ktorá bola poskytnutá investičná pomoc a súčtu hodnoty vlastného imania vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané potvrdenie o tom, že investor spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci a oprávnených nákladov, čiže:
koeficient = oprávnené náklady / oprávnené náklady + vlastné imanie v príslušnom roku

Príspevky na novovytvorené pracovné miesta

Celkový objem príspevkov, o ktoré sa investor môže uchádzať, závisí od konkrétneho regiónu, v ktorom sa investícia uskutoční. Hodnota tohto stimulu sa vyčísli ako percento z celkových mzdových nákladov na jedného zamestnanca počas dvoch rokov. Napríklad, ak sa investor rozhodne investovať na Východnom Slovensku, kde je maximálna intenzita štátnej pomoci 50% z celkových oprávnených nákladov, výška príspevkov sa určí ako 50% z celkových mzdových nákladov na novovytvorené pracovné miesta počas dvoch rokov. Percentuálny podiel je zhodný s maximálnou intenzitou pomoci v konkrétnom regióne.

Finančný príspevok

V tomto prípade ide o finančný príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku.Jeho poskytnutie do istej miery závisí od možností štátneho rozpočtu.

Prevod majetku štátu / obce za zvýhodnenú cenu

Prevod nehnuteľnosti závisí od konkrétnych možností obce, kde sa investícia uskutoční. Za investičný stimul sa v tomto prípade považuje rozdiel medzi trhovou cenou a cenou, za ktorú bol prevod uskutočnený.

Postup schvaľovania regionálnej pomoci

Pozitívom novej právnej úpravy – zákona o investičnej pomoci, je predovšetkým stanovenie zákonných lehôt a to, že tento zákon sa považuje za tzv. schému štátnej pomoci, čo znamená, že už nebude potrebné každú schválenú pomoc notifikovať Európskej Komisii. Na regionálnu pomoc neexistuje právny nárok. Aj v prípade, ak investor splní všetky podmienky, pomoc mu nemusí byť schválená. Každý investičný projekt sa posudzuje individuálne najmä z hľadiska dopadu na konkrétny región kam smeruje, zamestnanosť – počet pracovných miest a ich štruktúru, súlad s ponukou práce v danej oblasti, typ produkcie alebo služby a pod. Samozrejme, do úvahy je potrebné brať aj možnosti štátneho rozpočtu a dopad investičného projektu na verejné financie.

Zdroj: SARIO
viac info na www.sario.sk

Aktualizoval: Administrator 11.6.2009 15:08
presov.vadium.sk