Návrh programu rokovania Komisie Mestského zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií

Zasadnutie komisie Mestského zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií sa uskutoční 30. júna 2009 – utorok – o 14:00 hod.v miestnosti vedúcej finančného odboru s týmto programom:

1. Východiská riešenia problematiky správy nájomných bytov.

2. Informatívna správa k návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z následných finančných kontrol hospodárenia na ZŠ Májové námestie, MŠ Smetanova a v spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. , vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

3. Informatívna správa o stave a vývoji finančnej situácie vo väzbe na rozvoj
mládežníckeho športu a klubov využívajúcich ľadovú plochu Zimného
štadióna v Prešove s návrhmi na riešenie.

4. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej
spoločnosti IPZ Prešov, a.s. za rok 2008.

5. Rôzne

presov.vadium.sk