Výskum a vývoj

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 - 2020.
 
Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013.
 
Celková alokácia operačného programu Výskum a inovácie za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Viac informácii:
Úrad vlády Slovenskej republiky - Partnerská dohoda: www.partnerskadohoda.gov.sk
Operačný program Výskum a inovácie: www.opvai.sk

V meste Prešov podľa Štatistického registra organizácií (ŠÚ SR) pôsobí 7 podnikov a 2 živnostníci, ktorých hlavnou činnosťou je realizácia vedeckému výskumu a vývoja (podľa Nace Rev. 2: divízia 72, podtrieda 72190 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a podtrieda 72200 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied).
Aktualizoval: RNDr. Ivana Malinovská, PhD. 1.6.2016 13:37
presov.vadium.sk