Bod 14. Informatívna správa k plneniu nesplnených uznesení uvedených v Správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a o vybavovaní petícií a sťažností občanov za I. polrok 2009, ktorú vykonal Útvar hlavného kontrolóra mesta

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

presov.vadium.sk