Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestňovanie prenosných a dočasných zariadení na plochách vo vlastníctve mesta Prešov

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
PhDr. Nikol Volková, tel. 051/3100248
Ing. Jarmila Miklošová, tel. 051/3100271
Mgr. Milan Andraščík, tel. 051/3100251
K vybaveniu potrebujete:
- návrh situačnej schémy umiestnenia zariadenia
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- doloženie príloh podľa konkrétnej žiadosti

Správnym a úplným vyplnením všetkých údajov v žiadosti a doložením všetkých potrebných podkladov a príloh prispejete k pružnému vybaveniu Vašej žiadosti. Ak žiadosť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nebude obsahovať predpísané náležitosti, správne konanie o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii bude prerušené.

Správny poplatok:
- úhrada správneho poplatku je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- výška správneho poplatku je pohyblivá v zmysle položky 82 smernice primátora mesta SP – 02/2016 (správne poplatky vyberané mestom Prešov) v platnom znení.
- výška dane za užívanie verejného priestranstva je vyrubená v zmysle VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach. Jej výška je vypočítaná z plochy užívaného verejného priestranstva v m² a počtu dní užívania.
Spôsob vybavenia žiadosti:
Povoľovací proces sa uskutočňuje v správnom konaní a je ukončený po dodaní stanovísk dotknutých orgánov (podľa konkrétnych žiadostí). Výstupom je vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. povolenia na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva na území mesta Prešov. Schvaľuje a podpisuje vedúci odboru.
Zákonná úprava a lehota na vybavenie:
1/ Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií sa povoľuje v zmysle § 8 ods. 1 a 3 a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným dátumom užívania (cesty, chodníka, pešej zóny alebo námestia).
2/ Žiadosť na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva sa povoľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach a smernice primátora mesta Prešov SP – 70 Zásady umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania (spevnej plochy, námestia alebo verejnej zelene).
3/ O akúkoľvek zmenu údajov podanej žiadosti, resp. jej zrušenie je potrebné v zmysle Smernice primátora mesta Prešov SP - 70 požiadať pomocou príslušného formulára.


Prílohy

Zverejnil: Ľudmila Lišková 17.6.2010 10:20
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 9.6.2016 15:08 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.