Návrh programu rokovania komisie finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, 22.09.2010

Zasadnutie komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií sa uskutoční 22. septembra 2010 – streda – o 14.30 hodine
v miestnosti vedúcej finančného odboru s týmto programom:

1. Koncepcia školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky
2011-2015

2. Návrh na ukončenie mandátneho vzťahu so spoločnosťou Spravbytkomfort, a.s. pre nájomné byty – záverečná delimitácia

3. Návrh rozpočtových opatrení č. 6

4. Rôzne

presov.vadium.sk