Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
PhDr. Dana Begová, tel. 051/3100523,
Mgr. Janka Hnátová, tel. 051/3100523,
Mgr. František Kováčik, tel. 051/3100553,
PhDr. Katarína Kvokačková, tel. 051/3100553,
Mgr. Mária Pervanová, tel. 051/3100554
K vybaveniu potrebujete:
1. na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
- vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- alebo žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
- kópie odborných lekárskych správ nie starších ako šesť mesiacov
- alebo komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
- posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný samosprávnym krajom alebo inou obcou

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a na domácu opatrovateľskú službu.

2. na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ako prílohu je nevyhnutné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 + 30 dní
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 19.7.2016 08:45
presov.vadium.sk