Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - požičiavanie pomôcok

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Hedviga Dudlová, tel. 051/3100560
K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - požičiavanie pomôcok
-uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby - požičiavanie pomôcok
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Zdravotná pomôcka sa poskytuje na dobu určitú.
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu s trvalým pobytom v meste Prešov
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 20.4.2016 09:48
presov.vadium.sk