Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov
v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Dana Begová, tel. 051/3100553
K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
- potvrdenie ošetrujúceho lekára o odkázanosti na sociálnu službu
Poplatok:
v zmysle platného cenníka Asociácie samaritánov Slovenskej republiky
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 30.12.2015 09:17
presov.vadium.sk