Prepravná služba

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
PhDr. Katarína Kvokačková, tel. 051/3100553
K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
- komplexný posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spolu s potvrdením z ÚPSVaR o poskytovaní, resp. neposkytovaní kompenzačného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla (viď. príloha)
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s trvalým pobytom v meste Prešov, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
Upozornenie:
Fyzická osoba, ktorá má záujem o prepravnú službu, môže písomnou žiadosťou požiadať mesto o túto službu, ktorá je poskytovaná týmito zmluvnými partnermi:
1. MabajEnergy Prešov
2. ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých
3. Slovenský Červený kríž, Územný Spolok Prešov
4. Centrum sociálnych služieb Radosť, Matice slovenskej 13, Prešov, tel. č. 051/7498850
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.4.2016 08:45
presov.vadium.sk