Odľahčovacia služba

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Viera Mitaľová, tel. 051/3100525
Mgr. Alena Molčanová, tel. 051/3100525
K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť na odľahčovaciu službu
- doklad preukazujúci opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP
Úhrada:
výška úhrady je rovnaká ako pri opatrovateľskej službe
Lehota na vybavenie:
30 dní
Upozornenie:
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Príkaz primátora mesta Prešov č. 3/2016 - stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - domáca opatrovateľská služba

Prílohy

Aktualizoval: Marta Birošová, Mgr. 29.2.2016 13:14
presov.vadium.sk