Mesto PREŠOV

Wednesday - 07. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Postavenie komisií MsZ

Postavenie komisii mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo môže komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne   a kontrolné orgány podľa potreby konštituovať, rozčleniť, zlúčiť alebo zrušiť.

2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb, ktorých volí   a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

3. Komisie sú zložené z radov poslancov mestského zastupiteľstva na základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva v poslaneckých kluboch. Poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý nie je členom poslaneckého klubu je volený najmenej do jednej komisie mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie z radov ďalších osôb nesmie byť vyšší ako počet členov komisie z radov poslancov mestského zastupiteľstva.

4. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva a členov komisie, určuje sekretára komisie z radov zamestnancov mesta. Zároveň mestské zastupiteľstvo vymedzuje komisiám ich pôsobnosť a úlohy podľa miestnych požiadaviek a potrieb. Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje komisiou určený člen z radov poslancov mestského zastupiteľstva. Ak predseda komisie nie je zvolený, zasadnutie zvoláva a rokovanie komisie vedie najstarší člen komisie, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva.

5. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

6. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Na prijatie uznesenia a stanoviska komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.

7. Komisie formulujú svoje závery do uznesení a stanovísk. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

9. Organizačno-technické zabezpečenie komisie vykonáva sekretár komisie, ktorý nie je jej   členom.

10. Komisie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené najmä:
a)    vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým investičným zámerom mesta,
b)    vypracovávajú návrhy na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c)    kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta.

11. Každá komisia je zložená z jej predsedu, sekretára a členov komisie.

12. Predseda komisie zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie zasadnutia komisie, spoločne so sekretárom komisie zostavuje návrh plánu činnosti komisie na určité časové obdobie a predkladá ho na schválenie komisii a spoločne so sekretárom komisie pripravuje návrh programu zasadnutia komisie a predkladá ho na schválenie komisii.

13. Každá komisia si môže schváliť svoj vlastný rokovací poriadok komisie v súlade s ustanoveniami Štatútu mesta Prešov.

14. Komisia mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu má osobitné postavenie    a organizačnú štruktúru, vyplývajúce z Ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

15. Komisia mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
a)    plní úlohy vyplývajúce z osobitného právneho predpisu,
b)    schvaľuje rokovací poriadok nadpolovičnou väčšinou zo všetkých jej členov,
c)    volí a odvoláva predsedu komisie z členov komisie nadpolovičnou väčšinou zo všetkých jej členov,
d)    určuje sekretára zo svojich členov.


Zdroj: Štatút mesta Prešov


Zverejnil: Iveta Feckova 14.2.2011 13:24
Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 27.8.2012 14:23 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.