Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie MsÚ Prešov

Prijíma:

MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia,
Jarková 26, Prešov
K vybaveniu potrebujete:
- občiansky preukaz
V prípade, že žiadateľ je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutý s trvalým pobytom v Prešove (ŤZP):
- obojstrannú fotokópiu preukazu ŤZP
- fotokópiu rozhodnutia o vyhotovení preukazu ŤZP alebo komplexného posudku zdravotného stavu vydaného ÚPSVaR
Poplatok:
výška dane za psa bude určená rozhodnutím, ktoré bude zaslané žiadateľovi
Spôsob vybavenia:
zapísanie psa do evidencie MsÚ Prešov, vystavenie rozhodnutia, ktorým sa určí výška dane za psa
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov, VZN mesta Prešov č. 10/2012 o miestných daniach
UPOZORNENIE:
- každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
- žiadateľ - chovateľ psa musí mať 18 rokov
- pri odcudzení, zničení alebo strate známky je možné za úhradu vydať náhradnú známku

V súvislosti so zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá nadobudla účinnosť od 1.12. 2012 ste povinný
a) pri nadobudnutí psa: podať priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive (opatrenie MF č. 020058/2012-722)
b) pri odhlásení psa: podať daňové priznanie k zániku daňovej povinnosti dane za psa na predpísanom tlačive (opatrenie MF č. 020058/2012-722)
Z uvedeného dôvodu kontaktujte: oddelenie daní a poplatkov, Jarkova 24, Prešov, l. posch., č. dverí 238,239, alebo na tel. č. 3100235, 3100250, 3100202.


Zverejnil: Ľudmila Lišková 16.6.2011 14:59
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 19.5.2015 10:50 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.