Zmluva 201100344

Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 16/2011 uzavretá v zmysle § 558 a § 565 zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka

Prílohy

presov.vadium.sk