Zmluva 201100438

Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 29/2011 uzavretá v zmysle § 558 a § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Prílohy

Aktualizoval: Katarína Kireta 14.7.2011 14:29
presov.vadium.sk