Mesto PREŠOV

Wednesday - 02. December 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Prihláška do verejno-obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:

MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý vybavuje danú činnosť:
Ing. Martina Benčíková, tel. 051/3100217
K vybaveniu potrebujete:
K prihláške na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta potrebujete doložiť tieto doklady:
- overenú kópiu živnostenského listu, resp. výpisu Obchodného registra nie staršie ako tri mesiace,
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú overenú registráciu svojho združenia / klubu, nadácie/.

V prípade záujmu o obhliadku priestorov, si túto dohodnú priamo so správcom uvedených nebytových priestorov:
Prešov Real, s.r.o., Slovenská 40, Prešov - č. t. 77320-84 - p. Nadzonová
MsÚ, sekcia strategického rozvoja, Oddelenie kultúry a športu, Jarková 26, Prešov - č. t. 3100543 - p. Kollárová
Sekcia vnútornej správy - MsÚ Prešov, Hlavná 73, Prešov – 3100252 - p. Namešpetra
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov- č. t. 0905842395 – Mgr. Chlapeček
MSS Prešov, s.r.o., Jána Pavla II. č. 2, Prešov – č. t. 4557749 – p. Durkáčová
IPZ Prešov, a. s., Záborské 504, 082 53 okres Prešov – t. č. 0918188665 - Ing. Tkáč
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
do 30 dní
Upozornenie:
Záujemca - žiadateľ odovzdá svoju písomnú prihlášku, ktorú budú tvoriť hore uvedené prílohy do kancelárie prvého kontaktu, Jarková 26, Prešov, resp. do podateľne MsÚ v Prešove, Ul. Hlavná č. 73 v zalepenej obálke s názvom NEBYTOVÁ KOMISIA-NEOTVÁRAŤ k rukám predsedu nebytovej komisie
Zákonná úprava:
§ 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, Smernica primátora mesta Prešov SP-22 Pravidlá pre prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov do nájmu


Zverejnil: Ľudmila Lišková 2.8.2011 09:12
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 29.4.2015 09:53 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.