Z činnosti mestskej polície (36. týždeň)

    Vedenie mestskej polície informuje

     Dňa 6.9.2011 bolo na tiesňové volanie mestskej polície – linku 159 nahlásené, že horí v pivničných priestoroch bytových domov v lokalite K Starej tehelni. Okamžite sme o tejto skutočnosti informovali kolegov z Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ktorí sa v čo najkratšom možnom čase dostavili na miesto požiaru. Hliadkami mestskej polície a hliadkami policajného zboru bol zabezpečený priestor. Jednalo sa o dosť rozsiahli požiar, ktorého príčiny vyšetruje Hasičský a záchranný zbor v Prešove. Pri hasení došlo k ľahšiemu zraneniu štyroch osôb, ktoré sa nadýchali splodín. Z dôvodu podozrenia na skutočnosť, že by v priestoroch, v ktorých horelo mohla byť osoba sa vykonala ich obhliadka. Našťastie podozrenie sa nepotvrdilo.

     Vo štvrtok 8.9.2011 bolo na mestskú políciu prostredníctvom linky 159 oznámené, že v reštauračnej prevádzke na Ul. Floriánova rozbil zákazník vchodové dvere. Páchateľ bol predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia. Jeho konanie je posudzované ako priestupok a samozrejme, že okrem náhrady škody bude niesť aj zodpovednosť v podobe finančnej sankcie.

     Tento týždeň sa jedna z činností zamerala hlavne na kontrolu dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a na kontrolu zákazu podávania alkoholických nápojov osobám maloletým a mladistvým. V tom druhom prípade môžeme konštatovať, že sme boli „milo“ prekvapení skutočnosťou, že aj napriek začiatku školského roka boli zaznamenané len ojedinele prípady. Toto konštatovanie však nič nemení na skutočnosti, že ideálny stav by bol, ak by sme sa s konzumáciou alkoholických nápojov nestretli u maloletých osôb vôbec.

     Taktiež v tomto týždni sme preverovali v súčinnosti s Technickými službami mesta Prešov dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 147/2005 o odpadoch. Kontrola sa dotýkala hlavne povinnosti likvidácie odpadu v prevádzkach na území mesta. Je zarážajúce, že z kontrolovaných 65 prevádzok produkujúcich odpad až 11 prevádzok nemalo nádobu na komunálny odpad a neplatili mestu za likvidáciu odpadu. No môžeme sa len domnievať, kde asi končil odpad z týchto prevádzok. O zistených porušeniach boli príslušníkmi mestskej polície spísané úradne záznamy, ktoré boli k ďalšiemu riešeniu postúpené na oddelenie objasňovania mestskej polície.

     Keďže minulý týždeň začali školské povinnosti nielen rodičom, ale hlavne detvákom, sme opätovne začali vykonávať asistenciu na najfrekventovanejších priechodoch pred školskými zariadeniami. Znova vyzývame motorizovaných občanov, aby si zvykli, že počas školského roka je zvýšený pohyb osôb v cestnej premávke, najmä ráno a v poobedňajších hodinách a tomu prispôsobili aj svoju jazdu.   

     A keďže v pondelok 12.9.2011 mali meniny nositeľky jedného z najkrajších a najrozšírenejších mien na Slovensku - Márie, prajeme pri tejto príležitosti sviatku menín všetkým nositeľkám tohto mena všetko najlepšie.             

 

                                                                                                     Vaša mestská polícia.

Aktualizoval: Admin 19.1.2012 14:17
presov.vadium.sk