Mesto PREŠOV

Saturday - 22. February 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XI. RZ MsZ, 28.9.2011

POZVÁNKA


V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané XI. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove,
ktoré sa uskutoční
dňa 28. septembra 2011 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


N á v r h   p r o g r a m u:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

3. Návrh rozpočtových opatrení č. 5.
Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

5. Informácia o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov
2008 – 2013 za rok 2010.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, koordinátor odboru strategického rozvoja MsÚ

6. Informatívna správa o príprave stavby „Zmena účelu Mestského kultúrneho strediska
na MŠ, Haburská ul. 9“ po aktualizácii projektovej dokumentácie.
Predkladá: Ing. Andra Burdová, vedúca oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ

7. Informatívna správa o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predkladá: Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec MsZ a predseda komisie

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií a sťažností občanov za I. polrok 2011.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

9. Rôzne.

10. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

11. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 21.9.2011 07:50
Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 8.2.2012 13:54 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.