Návrh programu XVII. RZ MsZ, 28.3.2012

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov XVII. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove, 
ktoré sa uskutoční

dňa 28. marca 2012 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmeny názvov častí ulíc v meste Prešov.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

3. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov na obdobie rokov 2012-2016.
Predkladá: Mgr. Maroš Handzo, LL. B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mgr. Maroš Handzo, LL. B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 158/2012 zo dňa 25.1.2012.
Predkladá: Mgr. Maroš Handzo, LL. B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

8. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

9. Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč a návrh na nových zástupcov za mesto Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

10. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011.
Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove

11. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

12. Záver.

Prílohy

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 22.3.2012 08:55
presov.vadium.sk