Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 27.6.2012

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XXII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 27. júna 2012 (streda) so začiatkom o 10.30 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu mesta Prešov.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

3. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

4. Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

5. Návrh dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mesta Prešov.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... . /2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009  o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012 o peších zónach na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

10. Návrh na vstup mesta Prešov do záujmového združenia právnických osôb „Energetický klaster Prešovského kraja“.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

11. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

13. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

14. Správa o prehodnotení pripomienok audítora a hlavného kontrolóra k hospodáreniu mesta Prešov za rok 2011.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

15. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

16. Návrh na pričlenenie obce Župčany do spoločného školského úradu mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

17. Návrh na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

18. Návrh Štatútu redakčnej rady kultúrno-spoločenského mesačníka Prešov magazín.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ

19. Návrh na úpravu platu primátora mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ

20. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 185/2012.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

21. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove na II. polrok 2012.
Predkladá: Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ

22. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

23. Rôzne.

24. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

25. Záver.


Prílohy

Zverejnil: Iveta Feckova 20.6.2012 09:16
Aktualizoval: Iveta Feckova 28.6.2012 13:44 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.