Mesto PREŠOV

Thursday - 27. February 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 9. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, dňa 3.10.2012

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 3. októbra 2012 (streda) o 10.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

 Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov.
Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

4. Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za I. polrok 2012.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012 o odpadoch.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2012 o miestnych daniach.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 12/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

10. Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v zmysle prijatého platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

11. Informatívna správa o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

12. Analýza mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

13. Informatívna správa o súčasnom stave a spracovaní Kroniky mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

14. Rôzne.

15. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 20.9.2012 08:36
Aktualizoval: Iveta Feckova 26.9.2012 08:22 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.