Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Smernica primátora mesta Prešov č. 2/1998 pre odťahovanie, uskladnenie a vydávanie odtiahnutých vozidiel z územia mesta Prešov v zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

Smernica primátora mesta Prešov č. 2/1998
pre odťahovanie, uskladnenie a vydávanie
odtiahnutých vozidiel z územia mesta Prešov v zmysle Zákona č. 315/1996 
Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Čl.
1
Úvodné
ustanovenie
1)
Smernica upravuje postup pri vydávaní príkazu o odťahu  vozidiel
z ulíc a verejných priestranstiev, manipuláciu s odťahovanými vozidlami, ich
uskladnenie a vrátenie  oprávnenej osobe.
2)
Smernica je záväzná pre všetky subjekty vykonávajúce  odťah motorových
vozidiel na území mesta Prešov na základe zmluvy s mestom Prešov.
Čl.
2
Výklad pojmov
Pre účely tejto smernice pod vymedzenými pojmami
rozumieme:
1.
Cesta pre motorové vozidlá - cesta označená príslušnou  dopravnou
značkou.
2.
Držiteľ vozidla - fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená  na
podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.
3.
Chodník - komunikácia alebo časť cesty určená  predovšetkým chodcom,
ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.
4.
Motorové vozidlo - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným  motorom.
5.
Prípojné vozidlo - každé vozidlo určené na pripojenie  k motorovému
vozidlu.
6.
Vodič - osoba, ktorá vedie motorové vozidlo a môže túto  skutočnosť
preukázať hodnoverným spôsobom.
7.
Prekážka cestnej premávky - motorové vozidlo ohrozujúce  bezpečnosť
alebo plynulosť cestnej premávky ponechané  na ceste alebo chodníku.
8.
Odťahovanie vozidla - premiestnenie vozidla z miesta kde  ohrozuje
bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky  a netvorí prekážku cestnej premávky,
ale je ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo zastavenie alebo státie
zakázané a bez pripevnenej tabuľky s evidenčným  číslom, a ak podlieha evidenčnej
povinnosti alebo je bez  čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého 
pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom  mieste na jeho pravej
strane odťahom, prevozom alebo iným spôsobom, ktorý nepoškodzuje odťahované
vozidlo na miesto, kde je zabezpečená jeho ochrana a je umožnené jeho vybratie
oprávnenou osobou.
9.
Realizátor odťahovania vozidla - je osoba náležite  poučená o
vykonávaní spôsobu odťahovania vozidiel, majúca  predpísanú skúšku z viazania
a dvíhania bremien a vybavená poverením pre odťahovanie vozidiel.
Čl.
3
Príkaz na odťahovanie a dôvody odťahovania vozidla
1)
Podľa Zákona č. 315/1996 Z.z. a VZN č. 76/97 o parkovaní  a odstraňovaní
vozidiel na území mesta Prešov príkaz na odtiahnutie vozidla, ktoré je ponechané
na ceste  vrátane chodníka, môže dať :
a)
správca
cesty,
b)
Mestská polícia Prešov na základe zmocnenia správcom  miestnej
komunikácie,   
c)
príslušník
Policajného zboru SR
2)
Dôvody
odtiahnutia vozidla :
a)
Vozidlo
tvorí prekážku cestnej premávky a povinná osoba ju bezodkladne neodstránila.
b)
Vozidlo
netvorí prekážku cestnej premávky, ale je :
- ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo 
zastavenie alebo státie zakázané,
- bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak 
podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez  čitateľného vyznačenia mena, priezviska
a trvalého  pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na
jeho pravej strane.
3)
Príkaz na odtiahnutie vozidla môže byť písomný alebo  ústny,
vydaný vždy osobe, ktorá vykoná odťahovanie  vozidla. Príkaz obsahuje pokyn
na odťahovanie konkrétneho  vozidla a presné označenie orgánu, ktorý príkaz
vydal.   Ústne vydaný príkaz sa vyznačí v zázname o odťahovaní  vozidla, ktorý
vyplní osoba vykonávajúca odťahovanie  vozidla.
4)
Príkaz na odtiahnutie vozidla sa vydáva na mieste s konkrétnym
označením vozidla. Orgán, ktorý vydal príkaz na odťahovanie vozidla zotrvá na
mieste do doby naloženia  vozidla a odstránenia protiprávneho stavu.
Čl.
4
Realizácia
odťahovania vozidiel
1)
Vozidlá na území mesta Prešov môžu odťahovať len  subjekty oprávnené
1/ na takúto činnosť na základe  požiadania orgánov oprávnených vydať
príkaz na odťahovanie vozidla.
2)
Mesto
Prešov uzatvorí zmluvu o poskytovaní služby v oblasti odťahovania motorových
vozidiel v meste Prešov s právnickou osobou realizujúcou odťahovanie vozidiel
podľa mandátnej zmluvy.
3)
Zmluvne sa upraví najmä spôsob odťahovania vozidla,   miesto jeho
uskladnenia, spôsob jeho výdaja oprávnenej  osobe, výška poplatku.
4)
Pri zistení dôvodu na odtiahnutie vozidla, vyzve orgán  oprávnený
rozhodnúť o odťahovaní vozidla realizátora  odťahovania vozidla, aby sa dostavil
na miesto  odťahovania vozidla, kde čaká na jeho príchod. Výzva sa  realizuje
spôsobom určeným v zmluve. Za dodržanie zákonom stanovených podmienok pre odťahovanie
vozidla zodpovedá orgán, ktorý vydal príkaz o odtiahnutí vozidla.
5)
Po príchode vozidla realizátora odtiahnutia vozidla,   orgán oprávnený
vydať príkaz, označí vozidlo, ktoré má  byť odtiahnuté a vydá príkaz na jeho
odtiahnutie. Príkaz  sa vydáva ústne a písomne. Písomne buď vydaním  samostatného
rozhodnutia alebo poznačením do záznamu o odťahovaní vozidla.
6)
Realizátor odťahovania vozidla pred začatím činnosti  vyplní
" Záznam o odťahovaní vozidla" a vykoná  dokumentáciu stavu odťahovaného
vozidla.
7)
Realizátor odťahovania vozidla vykoná odtiahnutie vozidla na
vlastné náklady spôsobom nepoškodzujúcim odťahované  vozidlo. Za škody spôsobené
pri manipulácii s vozidlom  zodpovedá realizátor odťahovania vozidla.
8)
O odťahovaní vozidla je bez zbytočného meškania  vyrozumené Okresné
riaditeľstvo PZ.
9)
Odťahované vozidlo sa uskladní v priestore na tento účel  určenom.
Čl.
5
Umiestnenie
a uskladnenie odťahovaného vozidla
1)
Realizátor odťahovania vozidla na vlastné náklady  zabezpečí miesto pre umiestnenie
a uskladnenie  odťahovaného vozidla.
2)
Miesto musí byť zabezpečené proti neoprávnenému vstupu  cudzích
osôb, osvetlené a strážené. Odstavná plocha  nesmie spôsobovať poškodenie vozidiel.
3)
Vozidlá musia byť uskladnené tak, aby s nimi po umiestnení nebola
nutná ďalšia manipulácia a nedošlo  k ich poškodeniu z iných dôvodov.
4)
Oprávnené
osoby odťahovaných vozidiel si vozidlá vyberajú až po vybavení administratívnych
náležitostí, za doprovodu zamestnancov realizátora odťahu.
5)
Ak je vozidlo uskladnené dlhšie ako 15 dní, vyrozumie  realizátor
odťahovania vozidla jeho majiteľa o mieste  uskladnenia vozidla a možnosti jeho
výberu.
Čl.
6
Vydávanie
vozidiel a poplatková povinnosť
1.
Realizátor odťahovania vozidla zabezpečí na miesto  uloženia a uskladnenia vozidiel
službu pre vydávanie  vozidiel tak, aby si oprávnená osoba mohla prevziať svoje 
vozidlo v ktoromkoľvek čase.
2.
Pred vydaním vozidla je osoba povinná preukázať svoju  totožnosť
a vzťah k vozidlu. Vzťah k vozidlu sa  preukazuje dokladmi od vozidla a kľúčmi
od vozidla, ktoré  umožňujú jeho otvorenie.
3.
Služba pre vydávanie vozidiel oboznámi oprávnenú osobu  o dôvodoch
odtiahnutia vozidla a stanoví cenu za odťahovanie a skladovanie podľa stanovaného
cenníka.
4.
Po zaplatení sumy za odtiahnutie vozidla a jeho  skladovania
odprevadí oprávnenú osobu k odťahovanému  vozidlu a umožní jej prehliadku vozidla.
5.
Pri zistení poškodenia vozidla, ktoré podľa oprávnenej  osoby
malo byť spôsobené pri odťahovaní vozidla, uvedie  poškodenie do protokolu o
prevzatí vozidla. Protokol  podpisuje služba pre vydávanie vozidiel a oprávnená 
osoba.
6.
Ak na vozidle neboli zistené žiadne závady, vyznačí sa  táto
skutočnosť v protokole o prevzatí vozidla a protokol podpíše služba pre vydávanie
vozidiel a oprávnená osoba.
7.
Oprávnená osoba platí poplatok za odtiahnutie a uskladnenie vozidla
ihneď, pred samotným prevzatím  vozidla.   Ak oprávnená osoba pre vybratie vozidla
je ochotná  zaplatiť poplatok za odtiahnutie a skladovanie vozidla,   ale nemá
dostatok finančných prostriedkov, vydá sa jej  šek s určenou čiastkou a poučí
sa o spôsobe zaplatenia  dlžnej sumy.
8.
Vydanie vozidla nemôže byť podmienené zaplatením služby  odťahovania
a skladovania tak, aby došlo k neoprávnenému  zadržiavaniu cudzieho majetku,
ktorého hodnota je v zrejmom nepomere k dlžnej sume.
9.
Spory týkajúce sa poškodenia vozidla, uplatnenia  finančných
nárokov z iného titulu sa riešia dohodou strán  alebo v občiansko-právnom konaní
pred súdom.
10.
Ak sa oprávnená osoba dostaví pri nakladaní vozidla, je  osoba
realizujúca odťah povinná vozidlo vydať, pričom  účtuje podľa cenníka čiastku
určenú na naloženie a zloženie vozidla.
Čl.
7
Oznamovacia
a evidenčná povinnosť
1.
V súvislosti s odťahovaním vozidla vedie orgán oprávnený  vydať príkaz o odtiahnutí
vozidla túto evidenciu :
a)
evidenciu
príkazov na odtiahnutie vozidla
b)
priebežne vyznačovanie vydania príkazu na odtiahnutie  vozidla
v dennom hlásení
2.
Evidencia musí obsahovať údaje o mieste a čase, dôvodu  odťahovania
a údaje o osobe, ktorá príkaz vydala. Pokiaľ požiadavku k odťahovaniu vozidla
vzniesla iná osoba aj  údaje k tejto osobe.
3.
Realizátor
odťahovania vozidla vedie túto evidenciu :
a)
záznamy
o odťahovaní vozidla,
b)
protokoly
o prevzatí vozidla,
c)
vozidlá
prijaté na skladovanie,
d)
príkazy
na odtiahnutie vozidla,
e)
škody
spôsobené pri odťahovaní vozidla,
f)
dokumentáciu
stavu vozidla pred jeho odťahovaním
4.
Obsah evidencií vedených realizátorom odťahovania vozidla  si
určí sám, tak, aby bola v súlade so všeobecne platnou  právnou úpravou.
5.
Evidencia
realizátora poskytuje údaje potrebné na preukázanie oprávnenosti odťahovania
vozidla, objektívneho preukázania vzniku škody a manipulácie s odťahovaným vozidlom,
ako i dokladovania, komu bolo vozidlo vydané.
6.
Oznamovacia povinnosť voči Okresnému riaditeľstvu PZ  vzniká
orgánu, ktorý o odťahovaní vozidla rozhodol a realizátorovi odťahovania vozidla
už začatím nakladania vozidla na odťahové vozidlo. Kto splní oznamovaciu  povinnosť
sa stanoví v zmluve s realizátorom.
7.
Oznámenie
o odťahovaní vozidla sa vykoná telefonicky na tel. čísle 158, kde sa uvedú tieto
údaje :
 - čas, miesto a dôvod odťahovania
vozidla,
 - kto vydal príkaz na odťahovanie
vozidla,
 - EČV a typ vozidla,
 - miesto, kde bude vozidlo uskladnené,
 - meno a priezvisko osoby, ktorá
odťahovanie vozidla  vykonala.
8.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti môže viesť k postihu  za trestný
čin krádeže, a preto jej splnenie je  obligatórnou náležitosťou odťahovania
vozidla.
Čl.
8
Cena
odtiahnutia vozidla
1.
Cenu odtiahnutia vozidla stanoví na základe cenovej  kalkulácie
realizátor odťahu.
Čl.
9
Zmluvné vzťahy
1.
Odťahovanie vozidiel vykonáva právnická alebo fyzická  osoba oprávnená na vykonávanie
odťahu vozidiel na základe  zmluvného vzťahu s mestom Prešov.
2.
Orgán oprávnený na vydanie príkazu o odťahovaní vozidla  sa presvedčí
o oprávnenosti osoby vykonávať takúto  činnosť, jej technickom vybavení a odbornej
spôsobilosti, ako aj splnení ďalších požiadaviek poskytujúcich záruku  spoľahlivosti.
3.
Orgán oprávnený vydať príkaz o odťahovaní vozidla je  oprávnený
aj v priebehu zmluvného vzťahu vykonať  previerku dodržiavania stanovených zásad.

Čl. 10
 Smernica nadobúda účinnosť dňa 15.4.1998.
Ing. Juraj  Kopčák, v. r.
       primátor mesta
                                               
V Prešove, dňa 24.3.1998
Odkazy:
–––––––––––––-
1/ zákon č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní


Zverejnil: Administrator 20.12.2004 10:26
Aktualizoval: Administrator 29.5.2008 12:05 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.