Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXXII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 18.2.2013

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XXXII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 18. februára 2013 (pondelok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh Zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického
rozvoja MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

5. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 a návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2013.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

9. Informatívna správa o pripravovaných a podaných žiadostiach o NFP na dotácie
zo štátneho rozpočtu a granty z EÚ.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického
rozvoja MsÚ

10. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického
rozvoja MsÚ

11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

12. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za IV. štvrťrok 2012.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

13. Rôzne.

14. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

15. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 6.2.2013 10:11
Aktualizoval: Iveta Feckova 15.2.2013 16:54 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.