Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z I. ustanovujúceho MsZ zo dňa 30.12.2002 číslo 1/2002

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
- informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Prešov v roku 2002;
- správu mandátovej komisie o výsledkoch volieb v meste Prešov na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2002;
- zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove Ing. Milana Benča;
- správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby náhradníka na funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove vo volebnom obvode č. 2;
- vystúpenie novozvoleného primátora mesta Prešov;

o v e r u j e
- platnosť voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove;
- platnosť voľby poslanca MUDr. Miroslava Lukáča, ktorý ako náhradník nastupuje za poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove vo volebnom obvode č. 2;

k o n š t a t u j e , ž e
a) novozvolený primátor mesta Ing. Milan Benč zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta;
b) novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove:
1. Ing. Anton Anderko
2. PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH
3. MUDr. Jozef Baláži
4. Ing. Ján Balún
5. Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc.
6. PhDr. Ivan Benko
7. JUDr. Milan Berdis
8. Šimon Blichár
9. Ing. Mikuláš Bodnár
10. Ing. Soňa Bošelová
11. Ing. Juraj Bujdosó
12. Martin Buranovský
13. RNDr. Mária Csatáryová
14. Ján Čižmár
15. JUDr. Katarína Ďurčanská
16. MUDr. Inge Eristavi
17. Ing. Stanislav Goban
18. Ing. Igor Gula
19. MUDr. Valerián Halčák
20. MUDr. Dušan Hruška
21. Mgr. Juraj Hurný
22. František Husovský
23. MUDr. Vasiľ Janko
24. Ing. Stanislav Kahanec
25. Ing. Marta Kollárová
26. Ing. arch. Jozef Kužma
27. PhDr. Milan Laca
28. Jozef Pribula
29. MUDr. Igor Smolko
30. Ing. Štefan Vaško
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva;
c) MUDr. Miroslav Lukáč, ktorý ako náhradník nastupuje za poslanca MsZ v Prešove vo volebnom obvode č. 2, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva;

z r i a ď u j e
a) Mestskú radu v Prešove v počte 8 členov;
b) Komisie mestského zastupiteľstva:
1. Komisiu MsZ finančnú, plánovaciu a správy mestských organizácií.
2. Komisiu MsZ pre podnikateľskú činnosť.
3. Komisiu MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie.
4. Komisiu MsZ pre kultúru, šport a zahraničné kontakty.
5. Komisiu MsZ sociálnu a bytovú.
6. Komisiu MsZ pre ochranu verejného poriadku.
7. Komisiu MsZ pre disponovanie s majetkom mesta.
8. Komisiu MsZ školstva;
c) Výbory v mestských častiach v Prešove podľa predloženého návrhu.

s c h v a ľ u j e
poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove:
- PhDr. Ivana Benka
- JUDr. Milana Berdisa
- MUDr. Inge Eristavi
- Ing. Stanislava Kahanca
- PhDr. Milana Lacu
za rečníkov na občianskych sobášoch na funkčné obdobie 2002 – 2006.

v o l í
1. Ing. Stanislava Kahanca, poslanca MsZ v Prešove za zástupcu primátora mesta Prešov.
2. PhDr. Milana Lacu, poslanca MsZ v Prešove za dlhodobo uvoľneného poslanca mestského zastupiteľstva na výkon funkcie (zástupcu primátora mesta Prešov).
3. Ing. Milana Tkáčika do funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov.
4. Za členov Mestskej rady v Prešove týchto poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove:
- František Husovský,
- Ing. Ján Balún,
- JUDr. Katarína Ďurčanská,
- PhDr. Milan Laca,
- JUDr. Milan Berdis,
- Ing. arch. Jozef Kužma,
5. Za predsedov komisií mestského zastupiteľstva poslancov MsZ:
a) JUDr. Milana Berdisa za predsedu Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií;
b) Ing. Soňu Bošelovú za predsedníčku Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť;
c) Ing. Mikuláša Bodnára za predsedu komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie;
d) RNDr. Máriu Csatáryovú za predsedníčku Komisie MsZ pre kultúru, šport a zahraničné kontakty;
e) MUDr. Inge Eristavi za predsedníčku Komisie MsZ sociálnej a bytovej;
f) Ing. Martu Kollárovú za predsedníčku Komisie MsZ pre ochranu verejného poriadku;
g) Ing. Jána Balúna za predsedu Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta.
h) Ing. Stanislava Gobana za predsedu Komisie MsZ školstva.
6. Poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove za členov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove podľa predloženého návrhu.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

UZNESENIE

z I. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 30.12.2002
___________________________________________________________________________
Číslo: O b s a h u z n e s e n i a
___________________________________________________________________________

1. - informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Prešov
v roku 2002;
- správa mandátovej komisie o výsledkoch volieb v meste Prešov na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov MsZ v roku 2002;
- zánik mandátu poslanca MsZ v Prešove Ing. Milana Benča;
- správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby náhradníka na funkciu poslanca MsZ v Prešove vo volebnom obvode č. 2;
- vystúpenie novozvoleného primátora mesta;
- overenie platnosti voľby poslancov MsZ v Prešove;
- sľub primátora mesta a poslancov MsZ;
- zriadenie MsR v Prešove, komisií MsZ a VMČ v Prešove;
- schválenie rečníkov na občianskych sobášoch na funkčné obdobie 2002-2006;
- voľba zástupcu primátora mesta Prešov a dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ pre výkon funkcie (zástupcu primátora mesta Prešov);
- voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov;
- voľba členov MsR v Prešove;
- voľba predsedov komisií MsZ a členov komisií z radov poslancov MsZ.tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.