Mesto PREŠOV

Wednesday - 01. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove zo dňa 3.2.2003 číslo 2/2003 k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2003

k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
- návrh rozpočtu hospodárstva mesta pokrýva základné bežné a kapitálové potreby mesta a vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy,
- navrhnutý rozpočet hospodárstva mesta na rok 2003 je v objeme 677,837 tis. Sk, vrátane cudzieho zdroja;

schvaľuje
1. Celkové príjmy rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2003 v sume 584,317 tis. Sk
2. Celkové výdavky rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2003 v sume 677,837 tis. Sk
3. Dlhodobý úver v sume 93,520 tis. Sk
z toho: komunálny úver dlhodobého charakteru s dotáciou úrokovej sadzby od MVaRR na výstavbu nájomných bytov Ul. Sabinovská - Majakovského v objeme 83,000 tis. Sk
4. Záväzné ukazovatele:
a) Mzdové prostriedky:
Mestský úrad 36,790 tis. Sk
Matrika 770 tis. Sk
Mestská polícia 14,200 tis. Sk
Domov sociálnych služieb 680 tis. Sk
Detské jasle 800 tis. Sk
Park kultúry a oddychu /PKO/ 6,600 tis. Sk
Mestská správa služieb /MSS/ 6,300 tis. Sk
b) Reprezentačné výdavky:
Mestský úrad 500 tis. Sk
PKO 20 tis. Sk
MSS 50 tis. Sk
5. Bežné transfery právnickým osobám a neziskovým organizáciám:
PKO 8,300 tis. Sk
z toho: 450 tis. Sk - oprava strechy budovy Čierneho orla;
MSS 9,600 tis. Sk
z toho: na vykrytie časti nákladov na prevádzku Zimného
štadióna 1,450 tis. Sk
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 74,140 tis. Sk
t.j. 63,140 tis. Sk zo ŠR a 11,000 tis. Sk z rozpočtu hospodárstva mesta,
Spravbyt, a.s. - Správa mestských bytov
- fond opráv mestských bytov 1,000 tis. Sk
Neziskové organizácie v sociálnej oblasti 100 tis. Sk
Slovenský Červený kríž 150 tis. Sk
Grécko-katolícka charita 200 tis. Sk
Komunitná nadácia 300 tis. Sk
Cirkvám 200 tis. Sk
Z kapitoly Kultúra pre VŠ-klub spoločensko-pastoračné centrum 60 tis. Sk
6. Kapitálové transfery právnickým osobám a neziskovým organizáciám:
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 35,600 tis. Sk
Spravbyt, a.s. 7,100 tis. Sk
z toho: - výmena kotlov, horákov, doregulačnej
stanice plynu, expanznej nádoby a montáž
výbušnej steny vrátane úprav riadiaceho
systému Excel na kotolni Janouškova 1,600 tis. Sk
- výstavba teplovodu pre obytné budovy
na Ul. Majakovského 5,500 tis. Sk.
Mestská správa služieb 365 tis. Sk
- nákup kompresora pre Zimný štadión

7. Navýšenie základného imania v Dopravnom podniku mesta
Prešov, a.s. 7,500 tis. Sk
8. Jednorázové dávky pre starých občanov, rodiny a deti 700 tis. Sk
9. Úpravu odpisov v príspevkových organizáciách MSS a PKO
a) Účtovné odpisy v podnikateľskej činnosti uplatniť pri investičnom majetku zaradeného v 1.odpisovej skupine, ostatný investičný majetok účtovne neodpisovať. V príspevkovej činnosti u budov a stavieb s výnimkou Mestskej haly znížiť odpisy z 2,5 % na 2,0 %. Budovu Mestskej haly odpisovať 0,4 % z pôvodných 2,5 %, budovu Zimného štadióna odpisovať v plnej výške, t.j. 2,5 % ročne.
b) Účtovné odpisy uplatniť v PKO pri investičnom majetku zaradeného do 1. odpisovej skupiny. U budov a stavieb znížiť odpisy z 2,5 % na 1,0 %.

ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 357/2002 zo dňa 29.7.2002.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota StrakováPrílohy

tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.