Mesto PREŠOV

Sunday - 29. May 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXXVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 6.5.2013

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XXXVI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 6. mája 2013 (pondelok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh Zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

5. Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2012 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov k schváleným projektom:
1. „Aktívni seniori – atraktívne mesto“;
2. „SLOVENSKY LIVERPOOL“;
3. „EKO KONE“.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

9. Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti MSS Prešov, s. r. o. s likvidáciou.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

10. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

11. Návrh na zmenu člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov.
Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove

13. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

14. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove na obdobie rokov 2013-2017.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

15. Návrh na schválenie členstva v Regionálnom združení miest a obcí Prešov − Šariš.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

16. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

17. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za I. štvrťrok 2013.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

18. Rôzne.

19. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

20. Záver.


Prílohy

Zverejnil: Iveta Feckova 26.4.2013 13:25
Aktualizoval: Iveta Feckova 3.5.2013 16:06 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.