Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 číslo 12/2003 k návrhu okruhu úkonov a činností, ktoré sú oprávnení vykonávať zástupcovia primátora mesta Prešov

k návrhu okruhu úkonov a činností, ktoré sú oprávnení vykonávať zástupcovia primátora mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
okruh úkonov a činností, ktoré sú oprávnení vykonávať:
a) zástupca primátora mesta,
b) dlhodobo uvoľnený poslanec mestského zastupiteľstva na výkon funkcie (zástupca primátora mesta).

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


presov.vadium.sk