Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu pokračovania XXXVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 14.5.2013

POZVÁNKA

 

V zmysle uznesenia z XXXVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove k návrhu na prerušenie XXXVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, konaného dňa 6.5.2013 a podľa čl. XIV ods. 25 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v platnom znení, pokračovanie XXXVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove sa uskutoční


dňa 14. mája 2013 (utorok) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24


s týmto programom:


Otvorenie.

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

11. Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti MSS Prešov, s. r. o. s likvidáciou.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

12. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

13. Návrh na zmenu člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov.
Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove

15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

16. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove na obdobie rokov 2013-2017.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

17. Návrh na schválenie členstva v Regionálnom združení miest a obcí Prešov − Šariš.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

18. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

19. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za I. štvrťrok 2013.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

20. Rôzne:
20-1 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

20-2 Informácia o proteste prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 299/2012 zo dňa 10.12.2012 k zosúladeniu VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania psov a novelizácii VZN č. 6/2010 o čistote a poriadku.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

21. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

22. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 9.5.2013 10:15
Aktualizoval: Iveta Feckova 9.5.2013 11:11 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.