Uznesenie z 2. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 č 14/2003 k návrhu platov zástupcu primátora mesta, dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na výkon funkcie (zástupcu primátora mesta), hlavného kontrolóra mesta a k návrhu zásad hodnotenia činnosti...

k návrhu platov zástupcu primátora mesta, dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na výkon funkcie (zástupcu primátora mesta), hlavného kontrolóra mesta a k návrhu zásad hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
1. Platy pre
a) zástupcu primátora mesta vo výške 33.000, - Sk;
b) dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na výkon funkcie (zástupcu primátora mesta) vo výške 32.000, - Sk;
c) hlavného kontrolóra mesta vo výške 27.000, - Sk
s účinnosťou od 1.1.2003;
2. Zásady hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


presov.vadium.sk