Mesto PREŠOV

Sunday - 29. May 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XL. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 25.6.2013

14. júna 2013

 


POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XL. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 25. júna 2013 (utorok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

2. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. štvrťrok 2013.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

6. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

7. Informatívna správa o systéme GISPLAN mesta Prešov a ponuke na jeho ďalšie využitie a rozvoj.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

8. Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

9. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 302/2012 zo dňa 10.12.2012 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 232/2012 zo dňa 27.6.2012 − zabezpečenie zefektívnenia zberu a zvozu komunálneho odpadu
a separovaného odpadu pre rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

10. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 288/2012
z 21.11.2012 k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

11. Informácia o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku mesta Prešov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

12. Rôzne.

13. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

14. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 19.6.2013 13:31
Aktualizoval: Iveta Feckova 24.6.2013 07:35 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.