Mesto PREŠOV

Sunday - 29. May 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XLI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 1.7.2013

V. /VQ. /2013/109
26. júna 2013

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XLI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 1. júla 2013 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie.

2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: predseda mandátovej komisie

3. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

4. Informatívna správa o systéme GISPLAN mesta Prešov a ponuke na jeho ďalšie využitie a rozvoj.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

5. Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Životného prostredia v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

6. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 302/2012 zo dňa 10.12.2012 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 232/2012 zo dňa 27.6.2012 − zabezpečenie zefektívnenia zberu a zvozu komunálneho odpadu
a separovaného odpadu pre rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

7. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 288/2012
z 21.11.2012 k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

8. Informácia o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku mesta Prešov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

9. Rôzne.

10. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

11. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 27.6.2013 11:12
Aktualizoval: Iveta Feckova 27.6.2013 11:14 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.