Zľavnené cestovné pre občanov ŤZP alebo ŤZP-S

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Daniel Milenovský, tel. 051/3100559
K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP - S s trvalým pobytom v meste Prešov
- kópia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
- komplexný posudok z ÚPSVaR o miere funkčnej poruchy a o kompenzačných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ak bol žiadateľovi vydaný, ak nie, predložiť rozhodnutie
- rozhodnutie o výške priznaného dôchodku alebo doklad o aktuálnom mesačnom príjme žiadateľa a aktuálnom mesačnom príjme (najmenej posledné 3 mesiace) fyzických osôb, ktoré sú posudzované spolu so žiadateľom. So žiadateľom sú posudzované osoby, ktoré v spoločnej domácnosti žijú (napr. manžel/ka, rodičia maloletého dieťaťa, alebo dieťa, ktoré študuje)
- iné doklady (napr. fotokópia rozsudku o rozvode manželstva, ak je nezamestnaný, potvrdenie zo sociálnej poisťovne o nemocenských dávkach, potvrdenie z ÚPSVaR o pomoci v hmotnej núdzi ...)
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Upozornenie:
Potvrdenie o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP-S sa vydáva iba občanom s trvalým pobytom v meste Prešov
Zákonná úprava:
- Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Prešove (s účinnosťou od 26.8.2015)

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 23.5.2016 10:49
presov.vadium.sk