Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Iveta Dulínová, tel. 051/3100558
K vybaveniu potrebujete:
- občiansky preukaz
- potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa a čistom mesačnom príjme osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom (potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti alebo daňové priznanie) za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa a čistom mesačnom príjme osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za obdobie od začiatku aktuálneho kalendárneho roka, v ktorom sa žiadosť o poskytovanie sociálnej služby podáva
- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
- iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (rodné listy detí a iné)
Poplatky:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Príkaz primátora mesta Prešov č. 3/2016 - stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - domáca opatrovateľská služba.
Príkaz primátora mesta Prešov č. 4/2016, ktorým sa mení príkaz primátora mesta Prešov č. 3/2016.

Prílohy

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 19.7.2016 09:51
presov.vadium.sk