Návrh programu XLIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 25.11.2013

 

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XLIV. (44.) riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční

dňa 25. novembra 2013 (pondelok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 16.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie platu primátora mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka MsÚ

7. Správa o schválenom projekte „Prešov – ZŠ Májové námestie“ financovaného zo ŠF EÚ – Regionálneho operačného programu.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

8. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

9. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za III. štvrťrok 2013.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2013 o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

11. Návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

12. Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR).
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

13. Návrh Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

14. Návrh na zabezpečenie fungovania Ekoparku Holá hora pri ABC − Centre voľného času.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

15. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

16. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

17. Rôzne.

18. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

19. Záver.

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 22.11.2013 14:24
presov.vadium.sk