Rekonštrukcia hradobného múru

Názov projektu:
Rekonštrukcia hradobného múru

Program:
Regionálny operačný program (ROP)

Gestor programu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os:
3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie:
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Oblasť podpory:
3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Celkový rozpočet projektu:
cca 550 000 - 600 000 €

Termín realizácie:
2014 - 2015

Miesto realizácie:
Mesto Prešov

Zámery, ciele a výsledky projektu:
Rekonštrukciou hradobného múru posilníme kultúrny potenciál mesta Prešov a prispejeme k rozvoju cestovného ruchu. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá má bezpochyby historický význam pre občanov Mesta Prešov, nakoľko v minulosti hradobný múr slúžil ako mestské opevnenie. Následkom viacerých skutočností sa však do dnešných dní zachovalo z neho iba torzo.

Cieľové skupiny:
Široká verejnosť a návštevníci mesta

presov.vadium.sk