Uznesenie z V. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 21.7.2003 číslo 71/2003 k informatívnej správe o riešení krízových situácií na území mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie

s pripomienkami informatívnu správu o riešení krízových situácií na území mesta Prešov;

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta


presov.vadium.sk