Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie / Information for European Union citizens who intend to vote in the elections to the European Parliament on the territory of the Slovak Republic

Informácia pre voliča

občana iného členského štátu Európskej únie

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa vykonajú

v sobotu 24. mája 2014 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť podľa uvedeného volebného zákona zvolený občan iného členského štátu, ktorý:


 

IV

Zápis do zoznamu voličov

1)    Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a chce sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike, bude dopísaný do zoznamu voličov v obci jeho trvalého pobytu na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa predkladá obci najneskôr 40 dní predo dňom volieb (najneskôr 14.4.2014). Vzor žiadosti a vyhlásenia je uvedený nižšie.

2)    Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý nemá povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa zdržiava dlhšie ako tri mesiace a chce sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike musí požiadať o registráciu prvého povolenia. 

Žiadosť o registráciu prvého povolenia občan iného členského štátu Európskej únie podáva osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa bydliska. K žiadosti je občan iného členského štátu Európskej únie povinný predložiť cestovný doklad. Príslušný policajný útvar vydá v deň podania žiadosti potvrdenie o registrácii prvého povolenia. Prípadné informácie podajú policajti na jednotlivých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru, ktoré sú dislokované v rámci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, Riaditeľstva hraničnej
a cudzineckej polície Banská Bystrica a Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Prešov.

Do zoznamu voličov v obci jeho trvalého pobytu bude dopísaný na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa predkladá obci najneskôr 40 dní predo dňom volieb (najneskôr 14.4.2014). Vzor žiadosti a vyhlásenia je uvedený nižšie.

V

Informovanie voličov

Voličom zapísaným do zoznamu voličov obec doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb. V oznámení bude uvedené číslo volebného okrsku, adresa volebnej miestnosti
a informácia o úprave hlasovacieho lístka. Ak nebude môcť volič voliť vo volebnom okrsku, ktorý je uvedený v oznámení, môže požiadať na obecnom úrade o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz umožňuje hlasovať v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

***

Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je možné získať na obecnom úrade alebo na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú uverejnené aj ďalšie informácie o voľbách do Európskeho parlamentu.

 

Prílohy

Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 28.2.2014 14:34
presov.vadium.sk