Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania / Information for the voters about method of voting

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden hlasovací  lístok bez ďalšej úpravy do obálky a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí volič odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

*****

At the polling station you have to prove your identity by the identity card or by passport. An elector who appears at a polling station with a polling card shall be entered by the polling district committee into both counterpart copies of the electoral register.

In the polling station you obtain the ballot along with an empty envelope, stamped with the official stamp of the municipality.

In order to cast the ballot you must go to the place assigned for marking ballots, otherwise, the polling Electoral committee will not allow you to vote.

In the place assigned for marking ballots, voter place one of the ballot papers without any further modification in the envelope and cast the envelope into the ballot box, or mark your preferential vote for a particular candidate by circling the order number of the candidate on one of the ballot papers. You may circle the order number of no more than two candidates. Place the ballot paper modified in this way in the envelope and cast it into the ballot box.

If you are unable to mark the ballot due to the health disability or due to the fact that you are not able to read or write, you have the right to take another voter with you to the place assigned for marking ballots. Such a person may not be a member of the polling Electoral committee. To mark the ballot follow the instructions and put it in the stamped envelope.

If, due to the health disability, you are unable to place the envelope into the ballot box, it could be done after your request and in your presence by another voter who is not the member of the polling district committee.

If, due to the health disability, you are unable to come to the polling station, you may request the polling district committee to execute your voting in the transferable ballot box.


Zverejnil: Mariana Hurná, Ing. 3.4.2014 13:35
Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 3.4.2014 13:40 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.