Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 28.4.2014

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XLIX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 28. apríla 2014 (pondelok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2011 – 2015.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

3. Návrh čerpania finančných prostriedkov z obligatórneho príspevku z Recyklačného fondu na nákup vozidla pre činnosti v nakladaní s odpadmi.
Predkladá: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

5. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita Sídlisko III/B za lanovým centrom) o výmere 17 130 m2 občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z. , na 20 rokov za 1 € za rok.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

7. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

8. Návrh prerozdelenia dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2014.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

9. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov
č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 153/2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 167/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

11. Stanovisko k „Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov.“
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

12. Rôzne.

13. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

14. Záver.

 

JUDr. Pavel Hagyari, v.r.

primátor mesta

 


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 17.4.2014 11:43
Aktualizoval: Iveta Feckova 24.4.2014 15:09 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.