Uznesenie zo VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.9.2003 číslo: 82/2003 k návrhu na schválenie preddavku odmeny za rok 2003 primátorovi mesta

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje

preddavok odmeny za rok 2003 primátorovi mesta vo výške 186.000, - Sk;

žiada

Ing. Jána Dobroviča, prednostu MsÚ

vypracovať kritéria pre priznanie odmeny primátorovi mesta v roku 2004.

Termín: novembrové MsZ

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta


presov.vadium.sk