Uznesenie zo VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.9.2003 číslo: 83/2003 k návrhu na schválenie preddavku odmeny za rok 2003 hlavnému kontrolórovi mesta

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje

preddavok odmeny za rok 2003 hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 53.460, - Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta


presov.vadium.sk