Uznesenie zo VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 29.9.2003 číslo: 86/2003 k majetkovým prevodom

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

mení

Uznesenie č. 72/2003 zo dňa 21.7.2003 bod 13

Odpredaj zastavaného pozemku parc. č. KN 9310/373 o výmere 1.027 m2, zast. plocha, k. ú. Prešov nachádzajúceho sa pod bytovým domom na Ul. Prostejovskej 75, súp. č. 4833 v podiele 67/5088 Vincentovi Majerníkovi a manž. Márii, Prostejovská 75, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2

na

Odpredaj zastavaného pozemku parc. č. KN 9310/373 o výmere 1.027 m2, zast. plocha, k. ú. Prešov nachádzajúceho sa pod bytovým domom na Ul. Prostejovskej 75, súp. č. 4833 v podiele 67/5088 Martine Majerníkovej, Prostejovská 75, Prešov
- za cenu 500, - Sk/m2

Dôvod: Zmena vlastníka bytu z titulu darovania bytu dcére.

schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností - pozemkov /Mlynský náhon/, k. ú. Prešov následovne:

(viď príloha, doc)


Prílohy

presov.vadium.sk