Návrh programu 4. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, dňa 12.5.2014

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 12. mája 2014 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 


Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

3. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

5. Správa o činnosti a stave mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov za rok 2013.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Rôzne:
6-1 Návrh na zvolanie L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove
6-2 Návrh na zvolanie LI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove
6-3 Návrh na zvolanie LII. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove

7. Záver.

 

 


JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

primátor mesta

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 12.5.2014 09:42
presov.vadium.sk