Uznesenie zo VI. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 29.9.2003 číslo: 89/2003 k návrhu na vymenovanie do funkcie riaditeľa Strediska služieb školám v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

ruší

poverenie riadením Strediska služieb školám v Prešove pre Emila Mikluša k 30.9.2003;

vymenováva

do funkcie riaditeľa Strediska služieb školám v Prešove Ing. Štefana Dzugasa od 1.10.2003.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta


presov.vadium.sk