Návrh programu 5. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, dňa 13.6.2014

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 13. júna 2014 (piatok) so začiatkom o 09.00 hod.


v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. štvrťrok 2014.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Návrh prerozdelenia dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov na rok 2014.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

5. Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a na utvorenie volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove na volebné obdobie rokov 2014-2018.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

7. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov za rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

8. Rôzne:
8-1 Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou. Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

8-2 Návrh na zvolanie LIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove


9. Záver.

 

 

 

 

 

JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

primátor mesta

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 11.6.2014 11:28
presov.vadium.sk