Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu LIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 16.6.2014

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam LIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 16. júna 2014 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie mestského zastupiteľstva.

2. Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a na utvorenie volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove na volebné obdobie rokov 2014-2018.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na volebné obdobie rokov 2014-2018.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove

4. Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

5. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov za rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

7. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

8. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. štvrťrok 2014.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

9. Návrh prerozdelenia dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov na rok 2014.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

12. Informatívna správa o novom programovom období 2014-2020.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

13. Informatívna správa o príprave stavby „Mestský cintorín Prešov – Šváby“.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

14. Rôzne.

15. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

16. Záver.

 


 

JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

primátor mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 11.6.2014 14:59
Aktualizoval: Iveta Feckova 13.6.2014 08:48 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.