Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu LIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 19.9.2014

V. /VQ. /2014/2375
9. septembra 2014

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam LIV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 19. septembra 2014 (piatok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie mestského zastupiteľstva.

2. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 9.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

4. Návrh dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

7. Výstavba a modernizácia technologických zariadení centrálneho vykurovania, dodávky tepla a ohrevu vody v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

8. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

9. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215,
KN-C 14302/207 v k. ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby „Garážový dom Prešov – Sekčov, Sibírska ulica“ pre Sell Slovakia, s. r. o. , Letecká 1, 040 01 Košice – Sever.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

10. Rôzne.

11. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

12. Záver.

 

 

 

                                                                                    JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.


Zverejnil: Iveta Feckova 10.9.2014 13:58
Aktualizoval: Iveta Feckova 16.9.2014 15:12 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.